UMOWA REZERWACYJNA oraz UMOWA KORZYSTANIA Z KARTY SKYBOWLING
W KRĘGIELNI SKY BOWLING WE WROCŁAWIU

zawarta dnia 2024-07-23 pomiędzy:
SKY BOWLINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, (53-332 Wrocław,, KRS: 0000333860, REGON: 021033109,
NIP: 8992675655), zwaną dalej „Kręgielnią

a

Firma: ........................................
ADRES: ........................................, ........................................, ........................................ ........................................
KRS: ........................................, NIP: ........................................
OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI: ........................................
NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO: ........................................

zwana dalej „Klientem

Zgodnie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy rezerwacji torów bowlingowych lub karty Sky Bowling – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rezerwacja torów bowlingowych w kręgielni znajdującej się w budynku „Sky Tower” przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu oraz / lub korzystanie z karty Skybowling, która pozwala na bezgotówkowe zamawianie produktów gastronomicznych oraz innych usług podczas gry w kręgle, bez konieczności każdorazowego, natychmiastowego opłacania produktu.

2. Niniejszym Klient dokonuje rezerwacji:

DATA
REZERWACJI
GODZINA
REZERWACJI
LICZBA
TORÓW
ILOŚĆ
GODZIN
LICZBA
OSÓB
TYP TORÓW
Standard / VIP

CENA ZA TORY
ustalona w korespondencji
mailowej
(bez usług dodatkowych,
catering, napoje, turniej, itp. )

2024-02-04 16:00 1 1.5 3 standard 200
PLN brutto

§ 2 Warunki rezerwacji

1. Podstawę dokonanej rezerwacji stanowi niniejsza Umowa czytelnie podpisana i odesłana na adres piotr.maciejewski@skybowling.pl w terminie 2 dni od daty jej otrzymania.
2. W razie zaniechania odesłania podpisanej umowy we wskazanym terminie rezerwacje uznaje się za anulowaną.
3. Klient może odwołać dokonaną rezerwację na warunkach i w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy.
4. W przypadku skutecznej rezerwacji torów bowlingowych Klient zobowiązuje stawić się co najmniej na 10 min przed rozpoczęciem gry w recepcji Sky Bowling. Kręgielnia jest uprawniona do wynajęcia torów bowlingowych innej osobie, jeśli Klient który dokonał rezerwacji nie stawi się w recepcji Sky Bowling na 10 minut przed zarezerwowaną godziną lub nie powiadomi Kręgielni o możliwym spóźnieniu.
5. W razie powiadomienia Kręgielni o spóźnieniu i utrzymaniu rezerwacji torów opłata naliczana jest od godziny rezerwacji, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia gry.

 

§ 3 Opłaty

1. Opłaty za korzystanie z torów bowlingowych ustala się za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy tor, według stawek i cennika obowiązującego w dacie rezerwacji, znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie https://skybowling.pl/ceny . Klient jest uprawniony do samodzielnego wyliczenia opłaty za korzystanie z torów
i wpisania ceny w § 1 Umowy, zgodnie z wyliczeniami z w/w cennika. W przypadku wątpliwości, wiążący jest cennik Skybowling.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się cennikiem obowiązującym w Kręgielni i go akceptuje.
3. Klient zobowiązuję się do zapłaty za wynajem torów bowlingowych oraz ewentualne usługi gastronomiczne niezwłocznie po zakończeniu gry bezpośrednio w recepcji Skybowling.
4. W przypadku, gdy Klient wybierze kupony kwotowe, jako formę rozliczania zamówień w barze i nie wykorzysta całej puli podczas wizyty, pozostała wartość zostanie rozliczona w formie vouchera kwotowego do wykorzystania podczas kolejnej wizyty lub w towarze aktualnie dostępnym w barze. Towar lub voucher zostanie przekazany osobie upoważnionej do reprezentacji Klienta.

§4 Odwołanie rezerwacji torów

1. Klient uprawniony jest do odwołania dokonanej rezerwacji:
a) w terminie dłuższym niż 8 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – bezpłatnie
b) w terminie krótszym niż 8 dni ale nie dłuższym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty 50 % kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
c) w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
2. Informacje o odwołaniu rezerwacji przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną na adres piotr.maciejewski@skybowling.pl. Informacje przesłane w innej formie lub po upływie terminów wskazanych w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne, co powoduje obowiązek zapłaty w wysokości określonej powyżej.
3. W przypadku braku skutecznego odwołania rezerwacji lub niestawienia się w terminie rezerwacji, Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
4. Zapłata nastąpi w terminie 7-dni od terminu rezerwacji zadeklarowanego w § 1 niniejszej umowy.
5. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania kolejnych rezerwacji jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie rezerwacje.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż stosownie do treści art. 38 pkt. 12) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (§ 1 Umowy.)

§ 5 Korzystanie z karty Skybowling

1. Korzystanie z Karty Skybowling jest dobrowolne. Jednak w przypadku rezygnacji z tej usługi Klient zobowiązany jest do zapłaty za tory bowlingowe z góry oraz do każdorazowego uiszczania opłat za produkty gastronomiczne osobiście w barze Skybowling.
2. Wymogiem skorzystania z Karty Skybowling jest posiadanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta.
3. Celem weryfikacji danych Klienta podanych powyżej pracownicy Skybowling sp. z o.o. sp. k. upoważnieni są do sprawdzenia ich zgodności z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości.
4. Klient oświadcza, iż zapoznał się z cennikiem obowiązującym w Kręgielni, tj. cenami za wynajem torów bowlingowych oraz cenami za produkty gastronomiczne oraz, że je akceptuje.
5. Po zawarciu niniejszej umowy Klient otrzymuje Kartę Skybowling oznaczoną indywidualnym numerem rejestracyjnym, do której przypisany jest indywidualny rachunek rozliczeniowy.
6. W trakcie gry w kręgle Klient składa zamówienia pracownikowi Kręgielni oraz potwierdza dokonanie zamówienia poprzez zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na indywidualnej Karcie Skybowling na terminalu płatności. Czynność ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. i wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
7. Po zakończeniu gry w kręgle, Klient zobowiązuje się do zwrotu wydanej Karty Skybowling oraz zapłaty całości ceny, za zakupione za pośrednictwem Karty Skybowling towary i usługi, niezwłocznie w recepcji Sky Bowling.
8. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji w sytuacji niezgodności rachunku z rzeczywiście zamówionymi towarami lub usługami. Reklamacje rozpatrywane są natychmiast przez pracowników Kręgielni. W razie braku złożenia reklamacji domniemywa się, że Klient nie kwestionuje wysokości zapłaty.
9. W razie braku zwrotu Karty Skybowling lub braku uiszczenia opłaty w całości Kręgielnia uprawniona jest na wystąpienie na drogę sądową, celem dochodzenia swoich praw. Chce skorzystać z karty Sky Bowling na warunkach opisanych w § 5 powyżej- (rachunek otwarty). Nie chce skorzystać z karty Sky Bowling, będę opłacał produkty i usługi na bieżąco.

 

Chce skorzystać z karty Sky Bowling na warunkach opisanych w § 5 powyżej- (rachunek otwarty).
Nie chce skorzystać z karty Sky Bowling, będę opłacał produkty i usługi na bieżąco.

§ 6 Postanowienia dodatkowe

1. Dokonując niniejszej rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Kręgielni Sky Bowling znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie https://skybowling.pl
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z klauzula informacyjną RODO znajdującą się w na stronie https://skybowling.pl
3. Osoba uprawniona do reprezentacji Klienta oświadcza, iż posiada do tego stosowne umocowanie oraz upoważnia Kręgielnie do wystawienia faktur VAT na rzecz podmiotu opisanego w komparycji niniejszej umowy.
4. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszej Umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

…………………………………………………
(Czytelny podpis przedstawiciela Klienta)