UMOWA REZERWACYJNA
W KRĘGIELNI SKY BOWLING WE WROCŁAWIU
NA PODSTAWIE FAKTURY PRO FORMA

zawarta dnia 2024-07-23 pomiędzy:
SKY BOWLINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, (53-332 Wrocław,, KRS: 0000333860, REGON: 021033109,
NIP: 8992675655), zwaną dalej „Kręgielnią

a

Firma: Convista Consulting Sp. z o.o.
ADRES: Powstańców Śląskich 7A, ........................................, 53-332 Wrocław
KRS: 0000789506, NIP: 8992863718
OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI: Aleksandra Byrska
NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO: +48 730 961 013

zwana dalej „Klientem

Zgodnie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy rezerwacji torów bowlingowych lub karty Sky Bowling – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rezerwacja torów bowlingowych w kręgielni znajdującej się w budynku „Sky Tower” przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu oraz / lub korzystanie z karty Skybowling, która pozwala na bezgotówkowe zamawianie produktów gastronomicznych oraz innych usług podczas gry w kręgle, bez konieczności każdorazowego, natychmiastowego opłacania produktu.

2. Niniejszym Klient dokonuje rezerwacji:

DATA
REZERWACJI
GODZINA
REZERWACJI
LICZBA
TORÓW
ILOŚĆ
GODZIN
LICZBA
OSÓB
TYP TORÓW
Standard / VIP

CENA ZA TORY
ustalona w korespondencji
mailowej
(bez usług dodatkowych,
catering, napoje, turniej, itp. )

2024-02-08 17:00 6 2 25 standard 1800
PLN brutto

§ 2 Warunki rezerwacji

1. Podstawę dokonanej rezerwacji stanowi niniejsza Umowa czytelnie podpisana i odesłana na adres piotr.maciejewski@skybowling.pl w terminie 2 dni od daty jej otrzymania.
2. W razie zaniechania odesłania podpisanej umowy we wskazanym terminie rezerwacje uznaje się za anulowaną.
3. Klient może odwołać dokonaną rezerwację na warunkach i w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy.
4. W przypadku skutecznej rezerwacji torów bowlingowych Klient zobowiązuje stawić się co najmniej na 10 min przed rozpoczęciem gry w recepcji Sky Bowling. Kręgielnia jest uprawniona do wynajęcia torów bowlingowych innej osobie, jeśli Klient który dokonał rezerwacji nie stawi się w recepcji Sky Bowling na 10 minut przed zarezerwowaną godziną lub nie powiadomi Kręgielni o możliwym spóźnieniu.
5. W razie powiadomienia Kręgielni o spóźnieniu i utrzymaniu rezerwacji torów opłata naliczana jest od godziny rezerwacji, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia gry.

§ 3 Opłaty

1. Opłaty za korzystanie z torów bowlingowych ustala się za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy tor, według stawek i cennika obowiązującego w dacie rezerwacji, znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie https://skybowling.pl/ceny/.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się cennikiem obowiązującym w Kręgielni i go akceptuje i upoważnia Kręgielnie do wystawienia faktury pro forma.
3. Klient zobowiązuję się do zapłaty za wynajem torów bowlingowych oraz ewentualne usługi gastronomiczne w wysokości i w terminie wskazanym w na fakturze pro forma, chyba że dokona skutecznego odwołania rezerwacji na warunkach i w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy.

§4 Odwołanie rezerwacji torów

1. Klient uprawniony jest do zmniejszenia ilości torów, zmiany terminu lub odwołania dokonanej rezerwacji:
a) w terminie dłuższym niż 8 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – bezpłatnie
b) w terminie krótszym niż 8 dni ale nie dłuższym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty 50 % kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
c) w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
2. Informacje o zmianach, o których mowa w §4 pkt 1. przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną na adres piotr.maciejewski@skybowling.com. Informacje przesłane w innej formie lub po upływie terminów wskazanych w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne, co powoduje obowiązek zapłaty w wysokości określonej powyżej.
3. W przypadku braku skutecznego przekazania informacji o zmianach, o których mowa w §4 pkt 1. lub niestawienia się w terminie rezerwacji, Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty wynikającej z faktury pro forma, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,
4. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania kolejnych rezerwacji jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie rezerwacje.

§ 5 Postanowienia dodatkowe

1. Dokonując niniejszej rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Kręgielni Sky Bowling znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie https://skybowling.pl/
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z klauzula informacyjną RODO znajdującą się w na stronie https://skybowling.pl
3. Osoba uprawniona do reprezentacji Klienta oświadcza, iż posiada do tego stosowne umocowanie oraz upoważnia Kręgielnie do wystawienia faktur VAT na rzecz podmiotu opisanego w komparycji niniejszej umowy.

4. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszej Umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

…………………………………………………
(Czytelny podpis przedstawiciela Klienta)